Alle kan søge om optagelse på skolen. Der er ingen særlige betingelser for, at familien/hjemmet tilhører nogen bestemte samfunds- og menneskesyn eller trosretninger. Det er dog en forudsætning, at familien/hjemmet er indstillet på at følge skolens regler for samvær samt er positivt indstillet over for skolens dagligliv, værdier og målsætninger.

Indmeldelse bør foregå efter, at familien/hjemmet har sat sig ind i forholdene og reglerne omkring skolens dagligliv samt persondatapolitik.

Vores ventelister er prioriteret efter indmeldelsesdato. Se nærmere beskrivelse under fanen: venteliste https://www.riberhusprivatskole.dk/ind-udmeldelse/venteliste-klassekvotient/

Et barn til 0. klasse kan starte i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder seks år. Dvs. et barn født i 2017 skal indmeldes til skolestart skoleåret 2023/24.

Alle, der sender en indmeldelsesblanket via dette link på vores hjemmeside https://www.riberhusprivatskole.dk/ind-udmeldelse/indmeldelsesblanket/ ,bliver registreret i vores ventelistesystem.

Der er fire trin i en eventuel optagelse på skolen:

  1. Forældrene udfylder indmeldelsesblanketten.
  2. Skolen skriver eleven på ventelisten efter indmeldelsesdatoen.
  3. Inden en eventuel optagelse på skolen inviteres eleven samt forældrene til en samtale, hvor vi afklarer forventningerne til hinanden og skole-hjem-samarbejdet.
  4. Ved enighed om, at Riberhus Privatskole er det rigtige valg, og efter betaling af resten af indmeldelsesgebyret, er eleven optaget på skolen.

Indmeldelse (gældende fra 1. august 2018)

 Ved indmeldelse til skolen betales et gebyr for optagelsen på vores venteliste:

Klasse Ved indmeldelse Efter samtalen Samlet
0.-5. kl. kr.    700,- kr.    400,- kr. 1.100,-
6.-9. kl. kr.    700,- kr. 1.000,- kr. 1.700,-
10. kl. kr. 1.500,- kr. 1.500,- kr. 3.000,-

Det er et administrationsgebyr, dvs. det betales ikke tilbage hvis eleven ikke optages på skolen.

Efter modtagelse af indmeldelsesblanketten fremsender skolen en faktura på indmeldelsesgebyret. Når vi har modtaget indmeldelsesgebyret i banken, fremsendes en bekræftelse på indmeldelsen.

Bemærk, at der er differentieret indmeldelsesgebyr alt efter klassetrin. Hvis en elev indmeldes til 5. kl. og først bliver tilbudt en plads i 7. kl. – vil skolen sende en faktura tilsvarende det indmeldelsesgebyr, som hører til det klassetrin, hvor eleven optages.

Ved optagelse på Riberhus Privatskole er der tre måneders prøvetid.

Vi kommunikerer pr. e-mail, og det er derfor vigtigt, at I orienterer skolen om ændring af e-mail og telefonnummer.

Skolestart august

Informationsaftener

Skolen afholder to informationsmøder for alle interesserede i august og januar/februar måned.

Alle elever på ventelisten til Førskolestart det kommende skoleår vil modtage en invitation pr. e-mail til augustmødet.

Skolen beslutter i marts/april, antallet af klasser for det efterfølgende skoleår, dvs. april 2024 besluttes det hvor mange klasser, der skal være i skoleåret 2025/26.

Førskole/0.klasse

Hvis det besluttes, der skal starte én Førskole/0.klasse det efterfølgende skoleår, vil de 20 første elever fra ventelisten til Førskolestart blive indkaldt til samtale med deres forældre med skolens ledelse umiddelbart efter informationsaftenen i august.

Hvis det besluttes, at der skal starte to Førskole/0.klasser indkaldes de 40 første elever fra ventelisten til Førskolestart til samtale med deres forældre med skolens ledelse umiddelbart efter informationsaftenen i august.

Efter samtalen bekræfter skolen og forældrene, hvorvidt de ønsker at starte et samarbejde fremover, og skolen sender en faktura på sidste del af indmeldelsesgebyret med forfald efter 14 dage. Modtager skolen ikke indbetalingen indenfor 14 dage går pladsen videre til næste elev på ventelisten.

Hvis I ikke bliver indkaldt til samtaler i løbet af september, vil jeres barn naturligvis fortsat stå på ventelisten. Vi vil tage kontakt til jer, såfremt vi kan tilbyde jeres barn en plads. Der kan ske ændringer helt frem til skolestart.

7. klasse

Vores klassekvotient stiger med 4 elever på 7.årgang.

De første 4 elever på ventelisten bliver indkaldt til samtale med deres forældre fra februar samme år som skolestart er i august.

8. + 9. klasse

Nogle af vores elever vælger at tage et år på en efterskole på disse klassetrin.

Vi indkalder elever fra venteliste til samtale løbende, når vi ved, at vi får en ledig plads på det gældende klassetrin.

10. klasse

I 10. kl. er vi dels underlagt de deadlines, som hører under www.optagelse.dk og dels vore interne deadlines. Derfor kan det være svært præcist at sige, hvor mange ledige pladser vi har.

Nuværende 9. kl. har fortrinsret til vores kommende 10. kl. og skal senest 1. februar tilkendegive, hvorvidt de ønsker at fortsætte i 10. kl. Det betyder, at alle kommende elever til 10. kl. i første omgang er sat på venteliste. Vi indkalder løbende til samtale, så snart vi modtager udmeldelser fra vores nuværende 9. kl. 

Skolestart i løbet af skoleåret

Hvis der er ledige pladser i det ønskede klassetrin – er det muligt at starte i løbet af et skoleår.  Forud for optagelsen skal vi modtage en indmeldelse via vores hjemmeside samt afholde den obligatoriske samtale med eleven, forældrene og skolens ledelse. Eleven er velkommen til at besøge klassen inden samarbejdet starter. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages.

Til 9. & 10. klasse optager vi ikke nye elever efter efterårsferien til igangværende skoleår. 

 

Ved skolestart efter 5. september er der egenbetaling på vores dannelsesrejser:

Dannelsesrejser:  
7. kl. København kr.   2.000,-
8.+9. kl. Tjekkiet kr.   3.500,-
New York kr.   6.000,-

 

Klassekvotient

Hvert klassetrin har en klassekvotient. I tilfælde af, at klassekvotienten er opbrugt, kan der i særlige tilfælde eventuelt tildeles én plads ekstra pr. klasse. Denne beslutning følger en intern procedure.

Klassekvotienter    
0.-6. kl. 20 elever    
7.-10. kl. 24 elever