Valg

Klassens forældrerepræsentanter vælges en gang om året af klassens forældre, oftest på det først afholdte forældremøde i skoleåret. Der vælges forældre på alle årgange. Mindst to forældre vælges i hver klasse.

Det er en fordel, at forældrerepræsentanterne vælges for to år ad gangen, således at der ved det årlige valg kun udskiftes en del af forældrerådet. Dette bevirker, at forældrerådet hele tiden består af både ”gamle” og nye repræsentanter, hvilket giver en god kontinuitet i arbejdet.

Aktiviteter

Forældrerådet mødes efter behov og planlægger aktiviteter for klassen. Aktiviteterne kan enten kun være for eleverne eller med deltagelse af forældre, søskende og lærere. Det aftales ved skoleårets start, hvilke aktiviteter lærerne kan deltage i.

Det er op til de enkelte forældreråd at bestemme, hvor mange arrangementer der skal være i årets løb. Eksempler på sociale arrangementer i klasserne kan være forskellige sportsaktiviteter, udflugter, klassefester, fællesspisning mm.

Det er en god idé allerede ved skoleårets begyndelse at planlægge de arrangementer, der skal være gennem året, således at datoer kan meldes ud i god tid. To-tre–arrangementer om året er passende. I samråd med klasselæreren kan der arrangeres udflugter, der relaterer sig til emner i undervisningen. Det er desuden en fordel at sprede aktiviteterne ud over hele året.

Alle arrangementer behøver ikke at være store arrangementer, små aktiviteter har også sin berettigelse. Det er IKKE størrelsen af arrangementet, der er afgørende for størrelsen af oplevelsen.

Bestemte aktiviteter kan evt. gøres til fast tradition i de enkelte klasser. F.eks. aktiviteter i forbindelse med jul, fastelavn eller sommerafslutning.

Ved de enkelte arrangementer er det hensigtsmæssigt at være opmærksom på, at forældre ikke sætter sig sammen med dem, de plejer at tale mest med, men bytter rundt, så alle lærer hinanden bedre at kende.

Kompetence

Med hensyn til kompetence har klassernes forældrerepræsentanter ingen besluttende myndighed overfor undervisningens indhold og organisering. Desuden påtager forældrerepræsentanterne sig ikke at løse eventuelle problemer opstået mellem den enkelte elev og skolen; dette påhviler alene skolens ledelse.

Kontaktpersoner

Både for den nye elev og for dennes forældre er det vigtigt at blive godt modtaget i klassen og hurtigt falde til og blive fortrolig med skolen og klassens kultur. Når en klasse modtager en ny elev og nye forældre, kan de allerede etablerede forældre og elever gøre en aktiv indsats for at få de nye forældre samt eleven ind i ”varmen”.

Dette kan f.eks. gøres ved, at man i forældrerådet sørger for, at de nye forældre får en forældrekontaktperson fra klassen. Denne kontaktperson kan stå til rådighed med nyttige oplysninger og ved klassearrangementer sørge for at inddrage de nye forældre i samværet.  En god modtagelse og en god start er vigtig. Klasseforældrerådet opfordres til at sikre, at der bliver taget godt imod nye forældre og elever.

Debatemner på forældremøderne

Emnerne på forældremøderne varierer meget fra klasse til klasse og fra årgang til årgang. Ofte er det emner som afvikling af fødselsdage, klassens fest- og ”alkohol-politik”, afvikling af fælles arrangementer mv. Forældrene har således mulighed for at støtte klassens trivsel.

Skolens lokaler står til rådighed ved diverse arrangementer, såfremt klasseledelsen deltager i det pågældende arrangement. I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at forældrerådet ikke kan forvente, at klasseledelsen automatisk deltager. Der er tildelt en vis portion timer til klassens sociale trivsel og arrangementer, men det er op til klasseledelsen at afgøre, om deltagelsen i et bestemt arrangement til- eller fravælges. Dertil kommer, at det bør være omkostningsfrit for klasseledelsen at deltage i diverse arragementer.

Anvendelsen af skolekøkkenet efter kl. 15.00 på hverdag og i weekenderne kan ikke aftales med skolen. Køkkenet skal lejes gennem Esbjerg Kommune.